Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2021/2022

Všechny informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete ZDE

 

Upřesnění informací:

V rámci 1. kola přijímacího řízení  se

budou konat jednotné přijímací zkoušky na všechny obory SŠ

 

Řádné termíny konání zkoušek:

1. termín: 03.05.2021

2. termín: 04.05.2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

19. - 21.05.2021

Odevzdání zápisového lístku:

do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů,

může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, 

uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny konání zkoušek:

1. termín: 02.06.2021

2. termín: 03.06.2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

14. - 16.06.2021

Odevzdání zápisového lístku:

do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

Pozvánky k přijímacím zkouškám s informacemi

budou zaslány  na emaily uvedené na přihláškách 

min. 14 dnů před konám zkoušek

(upozornění: je třeba kontrolovat nevyžádanou poštu, emaily padají do spamu)

Přijímací zkoušky - dodatek MŠMT 7.5.2021

 

Předpokládáme, že budeme vyhlašovat další kola přijímacího řízení.

Informace zde - po uzavření 1. kola.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

1. Uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19

2. Uchazeč musí doložit negativní výsledek testu na COVID, který není starší 7 dní

 • Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech

 • Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno

 • Testování uchazečů, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně

 • Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu

 • Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (sken/kopie bez elektronického podpisu nestačí)

 • Potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze u vchodu do školy ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah (vlastní potvrzení nechává uchazeči)

 • Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy

 • V případě, že se jedná o uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb (tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol)

 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu

 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní

 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

  • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

  • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 • Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby

 • Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

 • Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek

  • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test - uchazeči bude konání zkoušky umožněno

  • Doklad o pozitivním výsledku PCR testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce

Příprava na jednotné přijímací zkoušky:

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám z minulých let je k dispozici

v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. 

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím

App Store, Google play nebo Windows Store

(podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

Více informací a odkazy ke stažení ZDE

Máte další dotazy ke studiu jednotlivých oborů?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!"

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2021/2022

 

 

Přijetí do 1. ročníku - denní a kombinovaná forma 

- informace najdete ZDE

 

Přihláška ke studiu na VOŠ, ke stažení ZDE.

 

Přijetí do vyššího ročníku - denní forma 

- informace najdete ZDE

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

případně pište na email milada.brabcova@szstrebic.cz