PROJEKTY

„Učíme se ze života pro život II.“

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život

 

 

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metoda posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

„Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.


Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.

Matematická gramotnost mimo výuku matematiky, nástroj 459 - Matematická křížovka, 31. 1. 2019

 

Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení

Registrace: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002761

Primárním cílem projektu jsou bezbariérové úpravy a podpora odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy a celoživotního učení. Cílem je zpřístupnit školu pro handicapované osoby - vybudováním bezbariérového výtahu. Zkvalitnit výuku vybavením odborných učeben výpočetní technikou a užíváním moderních metod prostřednictvím ICT. Využití ICT technologií pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků. Pořízením traktoru s příslušenstvím pro výuku řízení a ovládání stroje žáky a výuku principů fungování techniky budou studenti lépe připraveni pro realizaci odborné praxe a zvýší se jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Rozšířením přírodní zahrady školy se podpoří odborná výuka zemědělských i zdravotnických oborů školy.

 

V rámci projektu bude zkvalitněna vnitřní i vnější konektivita (wifi síť, firewally, server a datové úložiště) školy.

 

Projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA102-035334
Quo vadis, studente? Do Evropy, na zkušenou!

Projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA102-035334 Quo vadis, studente? Do Evropy, na zkušenou!

 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč nabízí studium v oborech Veterinářství, Agropodnikání, Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra. V posledních letech naše škola zaznamenala pokles zájmu žáků a studentů (dále jen žáků) o odborné vzdělávání, snížil se počet přijatých uchazečů a zvýšil počet žáků se speciálními potřebami učení, žáků ze znevýhodněného sociálního prostředí a žáků předčasně ukončujících školní docházku.

 

Projekt Quo vadis, studente? Do Evropy, na zkušenou! bude realizován v období 08/2017 až 07/2019 na 4 partnerských školách a ve 2 podnicích v Německu, Belgii, Slovinsku a na Slovensku. Projekt navazuje na předchozí spolupráci v oblasti zahraničních stáží z let 2014-2016. V rámci projektu zrealizujeme 22 běhů, kterých se zúčastní 64 plnoletých žáků všech oborů naší školy.

 

Obecným cílem projektu je zvýšení atraktivity a zkvalitnění nabídky vzdělávání na naší škole, motivace všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, k odbornému vzdělávání a usnadnění vstupu absolventů na trh práce.

 

Specifickými cíli jsou rozšíření a zkvalitnění klíčových, odborných a jazykových kompetencí našich žáků vymezených a hodnocených pomocí systému ECVET, které přímo povedou ke zvýšení jejich uplatnění a konkurenceschopnosti na evropském trhu práce a rychlé adaptaci na měnící se pracovní prostředí. Absolventi zahraničních stáží budou samostatnější, získají mezikulturní a mezinárodní přehled, budou se inspirovat fungováním ošetřovatelství a zemědělství v zahraničí a získají potvrzení o praxi (Europass Mobilita).

 

Naše škola si upevní spolupráci se zahraničními partnery a přispěje ke zkvalitnění své výuky formou poskytování zahraničních stáží. Absolventi zahraničních stáží budou pro školu velmi dobrou vizitkou a významnou referencí pro prezentaci školy a zvýšení zájmu o školu ze strany uchazečů o studium, i ze strany budoucích zaměstnavatelů žáků.

logo.jpg
 

Rozvoj pedagogů a podpora žáků na SŠ a VOŠ veterinární, zemědělské
a zdravotnické Třebíč II.

Projekt: Rozvoj pedagogů a podpora žáků na SŠ a VOŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč II.

Registrace: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016806

Realizace: 01.03.2020 - 28.02.2022

 

Cíle projektu:

 • Cílem projektu je rozvoj pedagogů a podpora žáků na SŠ a VOŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

 

 

Aktivity projektu:

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 • Využití ICT ve vzdělávání

 • Klub pro žáky

 • Projektový den ve škole

 • Projektový den mimo školu

 • Komunitně osvětová setkání

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP

 • Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi

 • Vzájemná spolupráce pedagogů

 • Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

 • Klub pro žáky DM

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

ZELENÁ ŠKOLA
Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

Jsme Zelená škola /web projektu/

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.