MATURITA

Jaro 2021

Testování COVID - maturitní zkoušky

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • Nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19

 • Musí doložit negativní výsledek testu na COVID, který není starší 7 dní

  • Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech

  • Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky umožní škola v den zkoušky - ihned po příchodu do budovy školy (o termínu a čase budou jednotliví žáci, včetně žáků kteří přistupují ke zkouškám v opravném/náhradním termínu, informováni)

  • Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu

  • V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu

  • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce

  • Potvrzení o provedeném testu/provedení testu ve škole může být nahrazeno:

   • Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

   • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

   • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Aktualizace informací k testování, 27.05.2021

 • Změna v testování zaměstnanců a žáků/studentů s účinností od 24.05.2021

  • Nemusí testování na COVID-19 podstoupit osoby, které:

   • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

   • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

   • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Časové trvání DT

   Český jazyk a literatura - 85 minut

   Cizí jazyk - 110 minut

   Matematika - 135 minut

Úspěšnost DT: "uspěl/neuspěl + procentuální vyjádření"

   Český jazyk a literatura - min. 44 %

   Cizí jazyk - min. 44 %

   Matematika - min. 33 %

   Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Zdravotnický asistent

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

 

Termíny MZ

 • Přihlášky k MZ do 01.12.2020

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 18.12.2020

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 02. ledna 2021

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJL do 30.04.2021

 • Výuka dle aktuálního rozvrhu hodin + uzavření klasifikace do 30.04.2021

 • 03.-14.05.2021: praktické MZ + výuka dle rozvrhu (maturitní předměty, příprava k maturitě)

 • Klasifikační porada 4.r.: středa 12.05.2021

 • Předání vysvědčení 4.r.: pátek 14.05.2021

 • Praktické zkoušky

  • 4.B: 03. - 07.05.2021 (5 dnů)

  • 4.C: 03. - 07.05.2021 (5 dnů)

  • 4.A: 10. - 12.05.2021 (3 dny)

  • 4.D: 10. - 14.05.2021 (5 dnů)

 • Dny volna: 17. - 21.05.2021, samostatná příprava k MZ, možnost individuálních konzultací

 • Didaktické testy: 24.-26.05.2021

  • M: 24.05. 08:00 (135 minut)

  • AJ: 24.05. 13:30 (110 minut: 40 + 70)

  • ČJL: 25.05. 08:00 (85 minut)

  • NJ: 26.05. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 • Předání výsledků DT 07.06.2021

 • Ústní zkoušky

  • 4.B: 01. - 03.06.2021 (3 dny)

  • 4.C: 01. - 03.06.2021 (3 dny)

  • 4.A: 07. - 08.06.2021 (2 dny)

  • 4.D: 07. - 09.06.2021 (3 dny)

  • ČJL a CJ - nepovinné/volitelné (pouze letošní "prvomaturanti")​

 • Mimořádný termín didaktických testů 07.-09.07.2021:

  • Došlo k navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů

  • Týká se jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020

  • Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny

  • Ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden

  • Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky (MZ) v řádném termínu, může v mimořádném termínu konat náhradní zkoušky formou didaktických testů

  • Ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné povinné zkoušky

  • Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021

  • Více ZDE

  • Termíny:

   • AJ: 07.07. 14:30 (110 minut: 40 + 70)

   • ČJL: 08.07. 09:00 (85 minut)

   • NJ: 09.07. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

   • M: 07.07. 09:00 (135 minut)

  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

  • Výsledky DT 19.07.2021

 • Předání maturitního vysvědčení 

 

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Nová mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.